Öğrenim Hareketliliği

Anasayfa » Öğrenim Hareketliliği

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrencilerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yükseköğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmelerini veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmalarını kapsayan bir faaliyettir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir? 

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir.  Ancak, başvuru, yükseköğretim kurumu ya da ulusal yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Uygun Kuruluşlar Hangileridir?

Yükseköğretim kurumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekmektedir.
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi sahibi koordinatör kuruluş olmak gerekmektedir. Geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan kuruluşlar bir hareketlilik projesi hibesine başvururken aynı anda söz konusu belge için de başvurabilirler. Yükseköğretim öğrenci ve personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir. Faaliyet türüne göre; Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar ECHE sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır.

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında ya da eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.

Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 3 ila 12 ay

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay

Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur?

Faaliyetlerin asgari süresi olan,

Öğrenim Hareketliliği minimum faaliyet süresi: 3 ay

Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi: 2 ay

Belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi ile desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri başvurularını kendi kurumlarına yaparlar.

Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları Nedir?

Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu (Online Nihai Rapor), Transkript ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.

HİBELERLE İLGİLİ OLARAK

1) İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.

2) Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.

3) Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
4) Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.
5) Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

6) Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın Samsun Üniversitesi’nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversiteden alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.

Not: YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye’deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılmaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu 04.04.2018 tarihli kararı ile mümkün değildir.

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler:

Öğrencinin üniversitemizde alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement), Lisansüstü öğrenciler için Learning Agreement ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı üniversitemize ait Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

Samsun Üniversitesi örgün eğitim öğrencisi olmak (ön lisans, lisans veya lisansüstü)

Samsun Üniversitesi ‘ nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,

Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (ön lisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yüklü olması (Bir dönem için 30 AKTS)

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı hibeli ya da hibesiz geçmeyecek olmalı.

Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır.

Yani,

Akademik Başarı Düzeyi: %50

Dil Seviyesi: %50 

Daha Önce Yararlanma (hibeli veya hibesiz): – 10 puan

Engelli öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. (Vazgeçişlerin Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce belirtilen süre içerisinde yapılması ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirilmesi durumunda puan azaltma uygulanmaz.)

Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?

Dil düzeyinin belirlenmesi için üniversitemiz tarafından yabancı dil sınavı yapılmaktadır. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre yukarıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır.

Yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?

Sınav İçeriği: Sınav üç bölümden oluşmaktadır.

1) Çoktan Seçmeli Bölüm: Bu bölüm,
Sözcük Bilgisi,  Dilbilgisi Yapıları,  Cümle Tamamlama,  Türkçe-İngilizce Çeviri,  İngilizce-Türkçe Çeviri, Verilen Duruma Uygun Düşen İfade, Diyalog Tamamlama, Eş-Yakın Anlamlı Cümle, Paragraf sorularından oluşur. Bu bölüm sınavda %50 oranında değerlendirilir.
2) Yazma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerin değişik konularda paragraf yazım kuralları dahilinde anlamlı ve fikir bütünlüğü olan metinler oluşturmaları beklenmektedir. Öğrencilerin paragrafları değerlendirilirken, metnin verilen konuyla ilişkisi, paragrafın yapısı, dilbilgisi, kelime kullanımı, noktalama ve yazım kuralları dikkate alınır ve ayrı ayrı puanlanır. Bu bölüm sınavda %25 oranında değerlendirilir.

3) Konuşma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerden genel olarak kendilerini anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere verilecek bir grup soru içerisinden 2 tanesini seçmeleri istenir ve biriyle ilgili konuşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden gidecekleri ülkede günlük hayatta kullanma ihtiyacı duyacakları temel ifadeleri bilmeleri beklenir. Bu bölüm değerlendirilirken, öğrencilerin konuşmalarının akıcılığı, telaffuzları, doğru kelime kullanımları, kurallı cümle kurmaları ve iletişimsel yeterlikleri göz önüne alınır. Bu bölüm sınavda %25 oranında değerlendirilir.

Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.

Daha önce Erasmus yaptınız ve tekrar başvuruyorsanız !!!

Her akademik seviyede bir yıl (12 ay) öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilirsiniz. Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya tamamlanacak şekilde değerlendirilecektir.

Örnek: LLP döneminde 5 ay öğrenim hareketliliği yapan bir Lisans öğrencisi 12-5=7 ay daha öğrenim ya da staj faaliyetini Lisans öğrenimi devam ettiği sürece ve mezuniyetinden itibaren 1 yıl süre içerisinde hibeli olarak yapabilecektir. Aynı öğrenci mezun olup lisansüstü eğitime başlarsa faaliyetlerden yeni bir 12 ay hibeli yararlanma hakkı kazanacaktır.

Başvuru

Erasmus+ programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin web sitemizde başvuruya ilişkin duyuruları inceleyerek program hakkında genel bir fikir sahibi olmaları gerekmektedir.

Erasmus Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinden itibaren Online Başvuru Sistemimiz aktif hale gelmektedir. Sistemdeki başvuru adımlarını takip eden öğrencilerimiz alacakları başvuru evraklarını Erasmus Bölüm Koordinatörlerine onaylattıktan sonra Erasmus Ofisi’ne teslim ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirilmiş olurlar.