Staj Hareketliliği

Anasayfa » Staj Hareketliliği

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (AR-GE) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere asgari 2 ay azami 12 aydır (bütçe kısıtları göz önüne alınır).

Faaliyetten yararlanabilmek için halihazırda kayıtlı öğrenci iken başvurulması yeterlidir. Mezuniyet sonrasında 12 ay içerisinde faaliyetten yararlanılabilir fakat mezuniyet durumunda başvuru yapılamaz.

Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur?

Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi 2 aydır; belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi ile desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

İşletmeler (İşletme: Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.)

Eğitim Merkezleri

Araştırma Merkezleri

Diğer Kuruluşlar

Erasmus+ Staj Faaliyetinin uygun olmadığı kuruluşlar:

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar

Staj programından yararlanacak öğrenciler kurumlar arası anlaşmamızın bulunduğu Üniversitelerde veya yukarıda belirtilen esaslara uyan kurumlarda hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilirler. Eğer faaliyetin Üniversite dışında bir kurumda gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, gidilecek kurumun bulunması ve ilgili yazışmaların yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.

 Öğrenci Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir. (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. 1. sınıftaki öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

 STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER

Staj Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

Samsun Üniversitesi örgün eğitim öğrencisi olmak (2. öğretim dahil) (ön lisans, lisans veya lisansüstü)

Samsun Üniversitesi ‘ nde hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,

Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (ön lisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Lisans son sınıf öğrencileri için öğrenim hareketliliği gerçekleştirebilecek yeterli ECTS yükü olmayanlar (Bir dönem için 30 ECTS)

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı hibeli ya da hibesiz geçmeyecek olmalı

 Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının %50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır. Yani,

 Akademik Başarı Düzeyi: %50

Dil Seyivesi: %50 

Daha Önce Yararlanma (hibeli veya hibesiz): – 10 puan

Engelli öğrencilere (Engelliliğin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına: +15 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. (Vazgeçişlerin Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce belirtilen süre içerisinde yapılması ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirilmesi durumunda puan azaltma uygulanmaz.)

Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından bir yabancı dil sınavı yapılmaktadır. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre yukarıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:

Ayrıca;

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Bundan dolayı, Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvuru esnasında doldurulmuş ve karşı kurumdan onaylı alınan Learning Agreement for Traineeship belgesi ile başvurulması önemlidir.

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

Erasmus Ofisinin yönlendirmesi ile yapılacak Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?

Sınav İçeriği: Sınav üç bölümden oluşmaktadır.

1) Çoktan Seçmeli Bölüm: Bu bölümde öğrencilere YDS sınavı soru formatında

Sözcük Bilgisi, Dilbilgisi Yapıları, Cümle Tamamlama, Türkçe-İngilizce Çeviri, İngilizce-Türkçe Çeviri, Verilen Duruma Uygun Düşen İfade, Diyalog Tamamlama, Eş-Yakın Anlamlı Cümle, Paragraf sorularından oluşur. Bu bölüm sınavda %50 oranında değerlendirilir.

2) Yazma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerin değişik konularda paragraf yazım kuralları dahilinde anlamlı ve fikir bütünlüğü olan metinler oluşturmaları beklenmektedir. Öğrencilerin paragrafları değerlendirilirken, metnin verilen konuyla ilişkisi, paragrafın yapısı, dilbilgisi, kelime kullanımı, noktalama ve yazım kuralları dikkate alınır ve ayrı ayrı puanlanır. Bu bölüm sınavda %25 oranında değerlendirilir.

3) Konuşma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerden genel olarak kendilerini anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere verilecek bir grup soru içerisinden 2 tanesini seçmeleri istenir ve biriyle ilgili konuşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden gidecekleri ülkede günlük hayatta kullanma ihtiyacı duyacakları temel ifadeleri bilmeleri beklenir. Bu bölüm değerlendirilirken, öğrencilerin konuşmalarının akıcılığı, telaffuzları, doğru kelime kullanımları, kurallı cümle kurmaları ve iletişimsel yeterlikleri göz önüne alınır. Bu bölüm sınavda %25 oranında değerlendirilir.Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.